Reklamační řád popisuje běžnou obchodní spolupráci mezi kupujícím a firmou E CONZULT CZ, s.r.o. (dále jen prodávající). Kupující převzetím zboží od prodávajícího souhlasí s níže uvedeným reklamačním řádem. V případě, že zboží není odebráno osobně, rozumí se převzetím zboží okamžik jeho převzetí od přepravce. Tento reklamační řád je k dispozici v sídle prodávajícího nebo jako dokument na www.dancerfish.cz
Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje firma E CONZULT CZ, s.r.o. ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura, nebo prodejka – dále jen záruční list) s uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (název zboží, cena, množství, sleva....).

Délka záruky - záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím, tj. dnem převzetí od přepravce. Zákonná záruční doba je 24 měsíců. Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit. Délka záruční doby je vždy vyznačena na záručním listě . Záruční doba se skládá ze zákonné lhůty (24 měsíců) a prodloužené lhůty. V rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí Občanským zákoníkem č.40/1964 Sb. §619-627 s přihlédnutím k tomuto reklamačnímu řádu. U prodloužené lhůty se reklamace řídí výhradně tímto řádem. Výjimku záruky může tvořit zboží prodávané se slevou (zboží poškozené, použité, nekompletní atd.) – tzv. výprodej.


Záruční podmínky - kupující je povinen zajistit prohlídku zboží co nejdříve po jeho dodání a je povinen všechny takto zjištěné vady oznámit do druhého dne prodávajícímu. Jestliže tak neučiní, může uplatnit nároky z vad zjištěných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží. Při pozdější reklamaci bude vada považována za mechanické poškození způsobené kupujícím a reklamace bude automaticky zamítnuta. Při doručení zboží Českou poštou a.s., nebo jiným přepravcem, se reklamace výrobku poškozeného při přepravě řídí reklamačním řádem přepravce a příslušnými ustanoveními občanského resp. obchodního zákoníku. Takto způsobené vady nelze reklamovat u prodávajícího.
Kupující má právo uplatnit záruku pouze na zboží, které vykazuje vadu, vztahuje se na něj záruční lhůta a bylo zakoupeno v prodejně Rybolov.eu ,KALLIOPE s.r.o (viz. záruční list – nákupní doklad).
Místem pro uplatnění reklamace je E CONZULT CZ, s.r.o., Sokolovská 128, Praha 8 . U zboží, kterému je na území ČR poskytován autorizovaný servis ( od jiných dovozců) musí kupující uplatnit reklamaci přímo v autorizovaném servisním středisku, nebo osobně v prodejně v prodejně na adrese Sokolovská 128, Praha 8.
Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou - na vlastní náklady- na adresu provozovny. Balík musí být označen viditelně “REKLAMACE” a obsahovat:
Reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel.číslo.). Zboží, které bude zasláno na náklady prodávajícího nebude přijato! Zpáteční cestu (po vyřízení oprávněné reklamace) hradí prodávajicí. V případě neoprávněné reklamace bude kupujícímu účtován manipulační poplatek dle aktuálního ceníku přepravce a zboží bude na náklady a riziko kupujícího zasláno na jeho uvedenou adresu.
Prodávající neodpovídá za vady, na které byl kupující v době uzavírání smlouvy upozorněn.
Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.
Kupující je povinen doložit platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, musí též doložit doklad o reklamaci. Na zboží a na záručním dokladu (reklamačním protokolu) musí být stejné vydané sériové číslo, jako na výrobku (pokud výrobek sériové číslo má).

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s návodem. Záruka se také nevztahuje na poškození zařízení nadměrným mechanickým opotřebením.
Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.
Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá:
a) mechanickým poškozením zboží,
b) používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají užití pro sportovní rybolov,
c) neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
d) zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
e) provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
f) zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.),
g) zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.
Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, vady vzniklé při výrobě, montáži nebo instalaci zboží, provedené pracovníky prodávajícího.
Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu písmně uvedenou kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady). Prodávající může kupujícímu účtovat práciv případě, že popis závady bude nedostatečný.
Zjistí-li prodávající, že příčinou problémů není reklamovaný výrobek (např.naviják), ale výrobek jiný (např. prut), bude kupujícímu účtována práce za zjištění tohoto stavu a případné uvedení do funkčního stavu.

Způsob vyřízení reklamace - jde-li o vadu, kterou lze odstranit, bude zboží opraveno, nebo vyměněno za nové. Prodávající je oprávněn vadné zboží kupujícímu vyměnit za zboží se stejnými, nebo podobnými užitnými vlastnostmi od stejného, nebo jiného výrobce. Pokud není výměna, ani oprava možná a povaha vady nebrání obvyklému užívání, může se prodávající s kupujícím dohodnout na přiměřené slevě z ceny zboží. (V případě slevy nelze později tuto vadu reklamovat). V případě nemožnosti vyřízení reklamace žádnou z uvedených možností, bude kupujícímu vystaven dobropis*.
Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, prodávající vadné zboží vymění za zboží se stejnými, nebo podobnými užitnými vlastnostmi od stejného, nebo jiného výrobce, nebo vystaví dobropis*.
Stejný způsob vyřízení nastane v případě 3 stejných opakovaných vad na zboží.
* Do vrácené částky se může promítnout aktuální cena zboží podobných vlastností.
Reklamace zboží prodávající vyřizuje bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dní od data uplatnění reklamace kupujícím.
Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou, je další případná reklamace považována za první reklamaci zboží.
(Doba trvání reklamace se počítá od druhého dne po přijetí do dne vyřízení reklamace. Nikoliv do vyzvednutí zákazníkem!)
Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího. Pokud se z jakéhokoliv důvodu stane, že sms nebo e-mail neobdržíte v zákoné měsíční lhůtě, můžete se automaticky dostavit na naši prodejnu, kde bude Vaše reklamace vyřízena a připravena k vyzvednutí.
Vypracováno v souladu s občanským zák. č.40/1964 Sb. §619-627 a příslušné novely č.136/2002 a zák. č. 320/2002 Sb., dále zák. č. 634/1992 a příslušné novely č. 439/2003 Sb.

Tento reklamační řád je platný od 01.03.2013, E CONZULT CZ, s.r.o.